top of page
Anchor 1
Petzl_logo.png
Primula.jpg

DANSK KLATREFORBUNDS TALENTUDVIKLINGSMODEL

(under opbygning)

 

I et internationalt perspektiv er Dansk Klatreforbund (DKLAF) en lille aktør, både økonomisk, geografisk og målt i antal udøvere. Når talenterne bliver eliteatleter, vil deres modstandere være japanere, franskmænd, tyskere og amerikanere for blot at nævne nogle. Derfor er det afgørende, at talentudviklingen i Danmark er i verdensklasse. Vi skal være dygtigere, klogere og mere kreative i vores talentudvikling end de andre, og hvis vi skal lykkes, så skal vi være innovative og parate til kontinuerligt at udvikle og styrke kvaliteten i talentudviklingen. Samtidig er det afgørende, at vi tager os godt af vores klatrere og skaber mulighed for, at flere unge mennesker kan udfolde deres fulde potentiale og klatreglæde.

”Et talent er en ungdomsatlet med kompetencer og færdigheder i en sportsgren, som sandsynliggør en langsigtet udvikling til senioratlet på højeste internationale seniorniveau.”
Team Danmark

 

Danmarks beskedne størrelse er på nogle områder en fordel. En af vores helt store forcer er den korte vej mellem alle aktører, der har betydning for talentudviklingen. Det er med til at skabe rum for et tæt samarbejde, gensidig tillid, videndeling og konstruktiv dialog. Samtidig forudsætter det netop et solidt samarbejde. Samarbejde med fokus på at skabe de bedste mulige miljøer for at udvikle alle klatrere, samt en fælles forståelse af målet med dansk talentudvikling, gennem lokale, regionale og nationale talentudviklingsmiljøer.

 

Vores ønske er at skabe et nationalt talentudviklingsmiljø, hvor fokus er på at bringe den enkelte klatrer længst muligt i forhold til egne evner og kompetencer, samt nysgerrighed efter at se, hvor gode de kan blive. Det er derfor fundamentalt for os, at den enkelte klatrer understøttes i deres personlige ambition om at blive den bedste udgave af dem selv.

"Ingen klatrer bliver bedre end til den dag de stopper med at klatre. Vores mål er at stimulere den enkelte til at nå længst muligt i forhold til egne mål og drømme og bliver i sporten livslangt."
Dansk Klatreforbund

Team Danmark

Nedenstående er en kort beskrivelse af Team Danmarks talentkoncept, som vi lægger os op ad, i vores ønske om at skabe en ansvarlig og bæredygtig talentudvikling.

”Team Danmarks talentkoncept skal sikre fælles retning og sammenhæng i talentarbejdet i dansk eliteidræt. Talentkonceptet giver anbefalinger til, hvordan man skaber sunde og sammenhængende talentmiljøer, hvor unge talenter kan udvikle sig til fremtidens verdensklasseatleter.”
Team Danmark

Talentkonceptet har fire søjler:

Viden: Den nyeste viden er fundamentet for at udvikle talentmiljøer i verdensklasse. Talentarbejdet skal tage udgangspunkt i Værdisæt for talentudvikling, ATK 2.0 og sportsspecifikke ATK’er.

Talentstrategier: Sammenhængende talentstrategier er nøglen til succes i eliteidræt. Der skal være en rød tråd i talentarbejdet baseret på aldersrelateret træning og en klar beskrivelse af vejen igennem systemet fra barn og ung til senioratlet.

 

Dual career: Vi har fokus på dual career og den samlede livssituation igennem hele atletens karriereforløb. Det handler om trivsel og udvikling i både sport og uddannelse. Læse mere om uddannelse og eliteidræt her.

 

Trænerkompetencer: En optimal talentudvikling kræver kvalitet i træningen på alle niveauer. Team Danmarks kompetenceudvikling og DIFs formelle uddannelser skal sikre en stærk faglighed hos ledere og trænere.

Dansk Klatreforbund

Fokus i DKLAF’s talentarbejde bygger på stærke værdier og på at tilegne sig samt videreformidle den nyeste viden om træning af børn og unge til klubber og trænere. Sammenhængende talentstrategier ved vi er nøglen til succes. Vi er i fuld gang med at udarbejde en national talent- og elitestrategi, som bygger på stærke værdier og viden om talentudvikling i en skandinavisk kontekst, ATK 2.0 samt DIF og Team Danmarks fælles værdisæt for talentudvikling i dansk idræt:

Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har udarbejdet et fælles værdisæt for talentudvikling i dansk idræt. Værdisættet er opbygget af værdierne: Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel. Tilsammen udgør de fem værdier Talent-HUSET.
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund

Værdier

Den grundlæggende værdi i den nationale talent- og eliteudvikling i DKLAF er at skabe de bedste miljøer for de unge klatrere, der har en drøm, et drive og en ambition om at se, hvor langt deres personlige potentiale kan bringe dem som seniorklatrere. Vi vil skabe et miljø, hvor fokus er på ”mere kvalitativ træning for flere” og sen specialisering. Dermed øger vi sandsynligheden for, at flere klatrere konkurrerer både nationalt og internationalt som seniorer, samt at det unikke talent stadig dyrker klatring på højeste niveau, når klatreren når senioralderen. Det er vigtigt for os, at klatreren bliver i sporten livslangt- også efter at lysten til at konkurrere ikke er der mere, forsvinder i en periode eller fokus helt skifter til andre klatrediscipliner.

Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK 2.0) er et vidensbaseret fundament for praktisk og systematisk træning af børn og unge og skal være med til at gøre det sjovt for børn og unge at pakke træningstaske, særligt med den indsats det kræver at blive senioreliteatlet. Den viden, vi har inden for ATK er central for, at klatrerne i de danske klubber stimuleres optimalt i forhold til deres aldersudvikling, for at undgå skader og mindske udbrændthed.

"Målet for talentudvikling i Danmark er at skabe atleter på højeste internationale seniorniveau. Ungdomsresultater må aldrig blive selve målet for talentudviklingen, og en dygtig talentudviklingstræner skal ikke måles på antallet af ungdomsmestre, han har trænet, men på hans evne til at arbejde langsigtet og udvikle talenter, som senere bliver verdensklasse senioratleter."
Team Danmark: ATK 2.0

Vi ønsker at udvikle inspirerende og motiverende talentudviklingsmiljøer, der baseres på en fælles forståelse af ATK i dedikerede og udviklingsorienterede klatreklubber, samt regionale og nationale samarbejder. DKLAF har ikke udviklet en disciplinspecifik ATK endnu, men arbejder med udgangspunkt i ATK’s pricipper i alle nationale tiltag og konkurrencer, samt i klubudviklingsprojekter rundt om i landet.

 

Vi lægger vægt på kvalitet i træning, da der for let kommer fokus på kvantiteten, altså at der skal trænes meget. Kvalitet derimod, handler om at træne de rigtige ting og de rigtige kompetencer på de rigtige tidspunkter i klatrernes udvikling. En af vores store fokusområder de kommende år er kvalitet i motorik og kropsforståelse. Her kan vi se, at vi halter efter internationalt. Derfor vil vi i de kommende år have stort fokus på rutebyg. Vi mener, at kompetent rutebyg i sig selv, kombineret med miljøer med fokus på at skabe nysgerrige og kreative klatrere, er vores vigtigste ”tekniktræner” og er en forudsætning for at træne den motorik og kropsforståelse, der er nødvendigt for at følge med internationalt. Derfor investerer Dansk Klatreforbund også i international rutebyg samt videreuddannelse af danske rutebyggere.

 

Samarbejde og videndeling

DKLAF ønsker at støtte de klubber, der på en ansvarlig og bæredygtig måde er med til at skabe gode resultater for Danmark. Vi støtter de klubber, der yder et særligt arbejde for at højne niveauet i dansk klatring gennem en langsigtet, struktureret og ansvarlig talentudvikling, med fokus på inspirerende, motiverende og udviklende ungemiljøer. Desuden har DKLAF's talent- og elitestrategi til formål at styrke samarbejdet mellem klubber, DKLAF, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og idrætskommunerne.

 

Den overordnede organisering af DKLAF’s Talent- og Elitestrategi er en decentral struktur. Det betyder, at talentarbejdet grundlæggende foregår i klubberne, hvor klatrerne er til hverdag. Mængden af centrale talentudviklingsaktiviteter (regionale og nationale) er således begrænset og står ikke mål med den mængde træning, den enkelte klatrer har i sin egen klub. Formålet med denne organisering er, at ved at højne niveauet i de lokale klatremiljøer, skabes et så stort fundament af dygtige trænere og klatrere som muligt, og derved øges sandsynligheden for gode internationale seniorresultater.

 

Men, både stærke regionale og nationale samarbejder samt landsholdsaktiviteter er vigtige for talenternes udvikling. For at skabe de mest optimale rammer for de unge klatreres langsigtede udvikling kræver det en fælles indsats for klubber og DKLAF. Og det er et fælles projekt for alle klubber i Danmark.

 

For at skabe fællesskaber på tværs af landet og inspirere de mest motiverede danske klatrere har DKLAF lavet et nationalt træningsfællesskab, som tillæg til lokale og regionale klubsamarbejder. Her vil ny viden blive præsenteret og netværk mellem trænere og forbund udvikles. Med det sigte at inspirere og motivere klatrerne og sikre, at nye idéer bringes med tilbage til klubbernes daglige træning, og samtidig skabe rum for et øget samarbejde med forældre.

 

Det nationale træningsfællesskab kaldet ”Den Nationale Talentudviklingsgruppe” (NTG) er DKLAF’s fælles træningsmiljø, hvor alle bidrager til egen og andres videre udvikling som klatrer.

National Talentudviklingsgruppe (NTG)

Men henblik på at støtte samarbejdsklubbernes talent- og elitearbejde, etablerer DKLAF en National Talentudviklingsgruppe (NTG). NTG er en betegnelse for en samlet talentudviklingsgruppe bestående af dedikerede og motiverede klatrere fra Youth B til seniorklatrere, samt junior- og seniorlandsholdet.

 

NTG er DKLAF’s talentudviklingsgruppe for klatrere, der målrettet arbejder efter at se, hvor langt deres potentiale rækker i et seniorperspektiv- hvad enten ambitionen er højt nationalt eller internationalt konkurrenceniveau.

 

NTG optager kontinuerligt klatrere fra Youth B og opefter, og er for særligt dedikerede og motiverede klatrere, samt junior- og seniorlandsholdet.

Model for Dansk Klatreforbunds træningsfællesskab (indsæt)

 

I forbindelse med udtagelse til landshold tager DKLAF afsæt i vores værdier for talentudvikling og udtager ikke landsholdsklatrere yngre end Juniors (18 år og ældre).

Retningslinjer og fokus i NTG

NTG er DKLAF’s talentfulde klatrere, som i det rette miljø og med fortsat udvikling aspirerer til at nå et højt nationalt seniorniveau og kan være potentielle klatrere til landsholdet.

 

Gruppen optager løbende nye talenter, men klatrerne er som udgangspunkt på holdet for et år ad gangen. Klatrere i særlig udvikling kan altså godt optages i gruppen i løbet af en sæson, og er man først optaget forbliver man, som udgangspunkt, på holdet resten af sæsonen.

 

Gruppen udtages af DKLAF’s talent- og eliteansvarlige (TE-ansvarlige) i samarbejde med ansvarlige trænere. Gruppen består af klatrere med kompetencer og færdigheder i klatring, som i det rette miljø, sandsynliggør en langsigtet udvikling til seniorklatrer på højeste nationale eliteniveau. Dette potentiale skal identificeres ud fra flere faktorer såsom motoriske, fysiske, psykiske og sociologiske potentialer, og ikke udelukkende på baggrund af klatrerens nuværende resultatmæssige præstationer. Fokus skal inddrage: Hvor god en klatrer er til at passe ind i miljøet, om klatreren kan bidrage til miljøet, om klatreren kan kompensere for problemstillinger i miljøet og om klatreren selv aktivt tager ansvar og søger ny viden for egen udvikling. Klatrerne i gruppen er klatrere, der på nuværende tidspunkt vurderes at have potentiale til at indgå på landshold på sigt.

 

Landshold
I forbindelse med udtagelse til landshold tager DKLAF afsæt i vores værdier for talentudvikling og sen specialisering og udtager ikke landsholdsklatrere yngre end Juniors (18 år og ældre). Det er utrolig svært at udpege, hvem der bliver de dygtigste seniorklatrere på sigt, og vi har ikke råd til at miste det sent udviklede ”talent”. Vi fokuserer derfor på at udvikle de rigtige kompetencer på det rette tidspunkt, i forhold til børns udvikling (ATK 2.0), og først sent selektere med tydeligt fokus på præstation alene. Vi prioriterer at give flere mulighed for at blive en del af NTG´s samlinger og fælles ture med kvalitet og læring i fokus. Alle i NTG får mulighed for deltagelse i internationale konkurrencer, men først fra Juniors definerer vi landshold med et tydeligt præstationsfokus.

Forventninger til optag i NTG, junior- og seniorlandshold

Alle Youth B klatrere og ældre kan ansøge, med en kvalificeret ansøgning, om optagelse i NTG, evt. i samarbejde med deres træner, hvis man er på et hold. Dog forventes det, at klatrerens træner og den TE-ansvarlige er enige om, at klatreren er moden til at indgå i samarbejdet. I tilfælde af, at en klatrer ikke har en træner, søger man på lige fod med alle andre, og der vil være en samtale med DKLAF’s TE-ansvarlige. De generelle krav til optagelse er følgende:

 • Glæde og passion for klatring med særligt fokus på at udvikle kompetencer inden for områderne:

  • Kreativitet

  • Nysgerrighed på at blive bedst muligt

  • Mestringsfokus

  • Grundlæggende udvikling som ansvarlig og selvstændig klatrer

 • Personligt drive, motivation og en drøm om at blive klatrer på den internationale klatrescene

 • Forventning om dedikation og engagement, fremmøde til samlinger og egen træning, struktureret og fokuseret arbejde med målsætninger for kontinuerlig personlig udvikling

 • Leve op til DKLAF’s værdier for talentudvikling, herunder bidrage til et inspirerende og motiverende træningsmiljø for alle og bidrager til både egen og andres udvikling

 • Deltage aktivt og medbringe en ansvarlig træner til samlingerne, når dette forventes

 • Ved ungdomsstudiestart anbefales det at træningstid nedsættes

 • Overholdes krav og forventninger ikke, kan man sættes af holdet

 • En kort og motiveret ansøgning, der udtrykker klatrerens personlige motivation for deltagelse på holdet og hvor klubben aktivt bakker op om projektet i ansøgningen

Økonomi og udgifter

DKLAF har stort fokus på kvalitet i træning og samlinger, særlig med hensyn til kvalitet i rutebyg. Der må derfor påregnes udgifter til NTG-samlinger, national konkurrencedeltagelse og rejser i forbindelse udenlandske samlinger, træningslejre og konkurrencer. [41]  Der må forventes årlige udgifter på minimum 5.000 kroner til konkurrencedeltagelse og arrangementer i NTG-regi.

 

I DKLAF vil vi gerne give så mange som muligt en mulighed for at se, hvad deres personlige drive og potentiale rækker til. Vi bakker op om engagement og motivation og lyst til at ville mere. Vi tilbyder derfor flere frivillige tilvalgsture, som den enkelte klatrer kan vælge til eller fra. Det vil særligt omhandle korte og lange træningsture til udlandet, da mulighederne for at træne mere konkurrencespecifikt ofte er bedre uden for Danmark. Jo mere den enkelte klatrer deltager i, jo højere vil de årlige udgifter selvfølgelig blive. Senior- og juniorlandsholdsklatrere skal påregne en væsentlig større årlig udgift.

 

 Hvis du har lyst til at læse mere om DKLAF’s samlede ”Talent- og elitestrategi” kan den læses i linket her[42]  (under udarbejdelse). Har du, eller I som klub, interessere i at høre nærmere eller opstarte et samarbejde kan I skrive til lasse@klatreforbund.dk eller ringe på: 61703886.

 

Jeg ser frem til et spændende samarbejde med klatrere, trænere, forældre og klubber[43] ,

Lasse Pedersen
Talent- og elitekonsulent i DKLAF

 [41]Skal konfirmeres

 [42]Indsæt link

 [43]Klubber og kommuner

 

 

bottom of page