Søg
 • klatreforbund

Der kan ikke klatres indendørs endnu, men genåbningen kan forberedes

Danmarks Idrætsforbund har udgivet en generel vejledning om hvordan idræt kan udøves under COVID-19-krisen.

Det er op til de enkelte specialforbund at lave specifikke anbefalinger til, hvordan deres idræt kan udøves inden for gældende regler og retningslinjer.

Dansk Klatreforbund har – ligesom alle de danske klatrere – et stort ønske om at genåbne for klatring, men det skal ske i et ansvarligt tempo og med hensyntagen til myndighedernes anbefalinger og påbud.

Ud fra gældende regler og retningslinjer fra myndighederne og DIF er det Dansk Klatreforbunds vurdering, at det er muligt at klatre udendørs. Vi har den 7. maj 2020 udgivet retningslinjer for hvordan dette gøres på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Læs mere her.

Der er fortsat et forbud mod indendørs idrætsaktiviteter. Indendørs klatrefaciliteter kan derfor ikke åbne endnu. Vi forventer dog, at forbuddet ophæves den 8. juni 2020, muligvis tidligere.

På den baggrund ser Dansk Klatreforbund et behov for en vejledning til de danske klubber, der gør dem i stand til at forberede en genåbning af deres indendørs klatrefaciliteter på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Dansk Klatreforbund tager udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger og Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger. Vi kender endnu ikke de præcise regler for indendørs idræt, så det er muligt, at vejledningen skal ændres, når regeringen melder ud om fase 3 i genåbningen.

Vi har fået hjælp til at lave vores anbefalinger af Frederik Holm Rothemejer, som er ph.d.-studerende ved infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.


Generelle anbefalinger

Klatring er ikke en kontaktsport

klatring er i udgangspunktet ikke en kontaktsport. Det betyder, at vi i klatring har en lav risiko for at smitte hinanden. Hvis vi tager fornuftige forholdsregler, kan vi yderligere minimere risikoen for at starte smittekæder, når vi udøver vores sport.

Det vigtigste er, at man kun klatrer, når man er rask, at man holder afstand, og at man sørger for god håndhygiejne. Anbefalingerne nedenfor er en vejledning til, hvordan vi kan overholde dette, når vi klatrer.

Det anbefales at:

Blive hjemme, hvis man har symptomer som hoste, ondt i halsen eller har feber

Hoste og nyse i albuen eller i et papirlommetørklæde

Håndvask med vand og sæbe ved ankomst og afgang fra klubben, samt ved længere pauser

Vaske hænder eller bruge håndsprit straks efter hvert forsøg på en rute eller et problem

Holde to meters afstand til andre, når der klatres eller udøves anden fysisk aktivitet

Holde en meters afstand under pauser, makkertjek og færdsel i hallen

Klatre med samme makker hver gang

Overholde maksimumantallet for forsamlinger

Lade være med at bide i rebet under føring

● Undgå spotting, hvis det er muligt. Hvis spotting ikke kan undgås, skal man klatre med samme makker hver gang

Bruge eget grej – ikke klubbens lånegrej

Det er fortsat ikke muligt at:

 • · Låne udstyr

 • · Benytte klublokale og køkken samt bade- og omklædningsfaciliteter

 • · Hænge ud ved væggen før og efter træning

Klatring og træning i den enkelte klub er først mulig, når det det midlertidige forbud mod indendørs idræt er ophævet, og klubbens bestyrelse eller facilitetens ejer har godkendt, at der kan åbnes for aktivitet. Hvis du klatrer på en væg, der driftes af en klub, skal du sætte dig ind i de gældende regler.

Hvis du klatrer på klipper, boulderskulpturer eller lignende, er det vigtigt, at du selv er opmærksom på at overholde anbefalingerne om afstand, håndhygiejne og overholder gældende forsamlingsforbud.

Er jeg klar til at tage ud og klatre?

 • Jeg er symptomfri og har været det i 48 timer.

 • Jeg har håndsprit med, så jeg kan afspritte hænderne straks efter hvert forsøg/rute.

 • Jeg kender reglerne om afstand til andre klatrere.

 • Jeg har en fyldt vandflaske, så Jeg ikke behøver at tappe vand fra en fælles vandhane.

 • Jeg har lavet en aftale med en fast klatremakker, så jeg ikke skifter makker hver gang.

 • Jeg har mit eget udstyr, så jeg ikke behøver at låne udstyr. Herunder personlig kalk, så jeg ikke behøver at dele kalk med andre.

 • Når jeg kommer til klatrestedet, sikrer jeg mig, at der er god plads – hvis der er for mange, venter jeg i god afstand eller forlader stedet.

 • Hvis jeg skal klatre på en væg, som administreres af en klub, har jeg sat mig ind i reglerne for brug af væggen.

 • Hvis der er booking, har jeg booket en tid.


Til klubbens bestyrelse

Det forventes, at forbuddet mod indendørs idrætsaktivitet ophæves den 8. juni, muligvis allerede tidligere. Når det sker, vil det efter Dansk Klatreforbunds vurdering være muligt at klatre i klatreklubberne på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, så længe det foregår under særlige forhold for at mindske smittespredning.

For at kunne sikre dette, er der en række problemstillinger, som klubbens bestyrelse skal tage stilling til, inden I kan åbne jeres indendørs facilitet. Nedenfor har vi gennemgået problematikker og anbefaler måder at løse disse på. Det er selvfølgeligt op til lokale forhold i den enkelte bestyrelse at finde den løsning, som passer bedst til netop deres klub.

Opstartstidspunkt

det er ikke muligt at starte klatring indendørs, før forbuddet mod indendørs idrætsaktivitet er ophævet. Vi forventer, at det sker senest den 8. juni.

Når forbuddet er ophævet, er det den enkelte bestyrelse der beslutter, om og hvornår de vil give tilladelse til klatring på klubbens klatrefaciliteter. Det er derfor også klubbens bestyrelse, der er ansvarlig for overholdelse af myndighedernes anbefalinger.

Mange af de faciliteter, som klubberne anvender, er placeret i skoler, institutioner eller kommunale bygninger. I disse tilfælde skal klubben have tilladelse fra ejeren, inden de kan genoptage aktiviteten. Dansk Klatreforbund følger COVID-19-situationen tæt og orienterer, når vi ser mulighed for at anbefale yderligere aktivitet.

Antal personer i klatrehallen

Det maksimale antal, der må forsamles, er lige nu 10 personer. Det forventes snart at blive hævet til mellem 30 og 50 personer. Det er imidlertid ikke alle klatrefaciliteter, som kan rumme dette antal klatrere.

Der findes endnu ikke noget konkret tal på, hvor mange kvadratmeter der skal være per person i indendørs sportsfaciliteter, så det maksimale antal personer i en klatrehal må fastsættes ud fra en vurdering af den enkelte facilitet. Det skal sikres, at alle i hallen kan have 1 til 2 meters afstand til hinanden.

Det er således ikke sikkert, at alle klatreklubber kan åbne fuldt op i forhold til, hvad forsamlingsforbuddet tillader.

En mulighed for at styre antallet af personer i klatrehallen er at indføre et bookingsystem, så der kan bookes klatretid på forhånd. På den måde sikres det, at der hverken er for mange klatrere i gang på faciliteten, eller at der vil opstå et problem med kødannelse.

Et sådant bookingsystem kan laves i Klubmodul (banebooking). Det er gratis for klubber under Dansk Klatreforbund at benytte Klubmodul.

Det kan være en god ide for mange klubber at udvide åbningstiden og anbefale medlemmerne at komme uden for spidsbelastning.

Flowet i klatrehallen

For at understøtte regeringens principper for adfærd under COVID-19-pandemien, er det vigtigt at klubben har overvejet, hvordan de vil styre flowet i og omkring klatrehallen.

Det anbefales derfor så vidt muligt at:

Lave afstandsmarkering på gulvene, særligt ved flaskehalse (indgange, toiletter, håndvaske og lignende)

Opsætte håndvask ved ind- og udgange eller etablere obligatorisk indgangsvej, der fører forbi en håndvask.

Etablere udendørs opvarmningsområder

Afmærke venteområder, så klatrere, der venter på deres tur, ikke blandes med de aktive klatrere

Opfordre medlemmer til at møde op kort tid inden deres bookning og forlade faciliteten, når de er færdige med at træne

Lave ensretning ved ind- og udgange, samt eventuelle hovedfærdselsåre

Især i større klubber er det vigtigt at have en god plan for at styre flowet i og omkring klatrehallen.

Mulighed for zoneopdeling.

I store haller vil det være muligt at opdele hallen i mindre zoner, hvor der kan være tale om en forsamling i hver zone. Det kan eksempelvis gælde en boulderzone og en leadzone. Det er her uhyre vigtigt, at det fremgår meget tydeligt, at der er tale om flere opdelte forsamlinger, der ikke blandes sammen. For at tydeliggøre dette anbefaler vi at:

 • · Der er tydeligt afmærkede zoner, f.eks. med tape på gulvet samt skiltning

 • · Der er minimum 2 meter mellem zonerne

 • · Hverken trænere, instruktører eller klatrere skifter mellem zonerne

 • · Hvis der er indført et bookingsystem, anbefales det at lave en tidsmæssig forskydning, så der udskiftes klatrere i en zone ad gangen. På den måde kan man undgå, at klatrerne fra forskellige zoner mødes før eller efter træning

Rengøring

Der skal være en plan for rengøring af klubben, der omfatter almindelig rengøring samt rengøring af dørhåndtag, gelændere, vandhaner og lignende. Rengøring med vand og almindeligt rengøringsmiddel er tilstrækkeligt, men der kan efterfølgende desinficeres.

Som udgangspunkt skal rengøringen foretages dagligt, dog oftere ved mange besøgende. Se eventuelt sundhedsstyrelsens anbefaling fra 10 maj her.

Hvis der er tale om boulderfaciliteter med fælles faldmadras, anbefales det at madrassen rengøres med vand og rengøringsmiddel med jævne mellemrum. F.eks. mellem hvert hold af klatrere.

Udluftning

Det anbefales, at der er god og jævnlig udluftning. I praksis vil det sige, at der skal luftes grundigt ud minimum 10 minutter hver time. Eller konstant, hvis det er muligt.

Håndhygiejne

Det anbefales, at klubben sikrer mulighed for håndvask og håndsprit, samt at alle klatrere skal medbringe håndsprit til personligt brug under klatringen.

Desuden anbefales det, at der opsættes håndvask og skiltes om håndhygiejne ved alle indgange og udgange.

Det anbefales, at der stilles engangsservietter til rådighed ved alle håndvaske, og at almindelige håndklæder fjernes.

Kurser Det frarådes, at klubben afholder kurser, hvor kropskontakt ikke kan undgås. Hvis der afholdes sikringskurser eller lignende, skal instruktøren finde måder at holde afstand til kursisterne – f.eks. ved at fremvise teknikkerne på afstand, lade kursisterne lave makkertjek på hinanden osv. Dette må naturligvis aldrig gå ud over sikkerheden.

Øvrige faciliteter.

Dansk Klatreforbund anbefaler generelt at holde, bad og omklædningsrum lukkede. Det kan lade sig gøre at holde toiletter åbne. Dette kræver dog hyppig rengøring som beskrevet i afsnittet om rengøring, samt rigelig sæbe og håndsprit og engangsservietter til brugerne. Det frarådes, at der er almindelige håndklæder til rådighed.

Træningsredskaber som yogamåtter, elastikker, og lignende kan blive anvendt, hvis redskaberne bliver vasket med sæbevand eller sprittet af mellem hver bruger.

Vask af klatregreb

Ved udskiftning af ruter og problemer anvender mange klubber højtryksrensere til at rense greb, volumener og makroer. Ved brug af højtryksrenser slynges der mange vandpartikler ud i luften. Disse vandpartikler kan i princippet bære virus. Det anbefales derfor, at denne praksis i videst muligt omfang undgås, og der i stedet bruges andre metoder til vask af klatregreb, f.eks. vaskemaskiner.

Hvis højtryksrens ikke kan undgås, anbefales det at lade klatregrebene henligge i minimum 3 døgn, så virus ikke længere er smittefarlig. Alternativt kan rensningen foregå udendørs med brug af ansigtsmaske og visir eller beskyttelsesbriller.

Er vi klar til at åbne for klatring i vores klatrehal?

Vi har lavet klare regler for brug af hallen og har meddelt dem til medlemmerne samt sat opslag op i hallen.

Vi har en plan for, hvordan antallet af klatrere i hallen kan begrænses, så det passer til vores hal og det gældende forsamlingsforbud ikke overskrides.

Vi har en plan for, hvordan vi kan styre flowet i hallen, så det er tydeligt, at der ikke er samlet flere end forsamlingsforbuddet tillader.

Vi har etableret tydeligt afmærket venteområde til klatrere, og eventuelt udendørs opvarmningsområder.

Vi har lavet afstandsmarkeringer der sikrer, at klatrerne ikke står for tæt ved hinanden under klatringen.

Vi har lavet afstandsmarkeringer der sikrer, at vores medlemmer holder afstand ved eventuelle flaskehalse, f.eks. ved toiletter, indgange og lignende.

Vi har udpeget personer, som er ansvarlige for, at reglerne overholdes i hallens åbningstid.

Vi har indkøbt rengøringsmidler og har lavet en plan for ekstra rengøring af fællesarealer, dørhåndtag, bouldermadrasser og lignende.

Vi har evt. tjekket med vores lokale politikreds, kommune og andre samarbejdspartnere, at en begrænset åbning for klatring er i orden.

Vi har udpeget et bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for at følge op på, om genåbningen forløber som planlagt.

Vi har om muligt udvidet åbningstiden og anbefaler medlemmerne at komme uden for spidsbelastning.

Vi har opsat følgende plakater:

o Beskyt dig selv og andre

o STOP Har du symptomer på sygdom?

o Klatreforbundets anbefalinger til klatrere.Q&A

Hvorfor skal vi have fast klatremakker?

Vi skal have fast klatremakker for at begrænse eventuelle smittekæder, så en smittet klatrer maksimalt smitter sin egen makker. Sådan kan vi være med til at bremse smittespredningen i samfundet.

Kan jeg blive smittet via klatregreb?

Ja, lige som andre fælles kontaktflader, som knapper og dørhåndtag, er der en lille risiko for at blive smittet via klatregreb. Derfor anbefaler vi, at du spritter hænderne af efter hver rute samt efter hvert forsøg på et problem. Derved vil alle klatrere beskytte sig selv mod evt. kontaminerede greb, samt have meget hyppig brug af håndsprit. Dette vil lede til et overordentligt højt hygiejneniveau, hvilket reducerer risikoen for indirekte kontaktsmitte til et minimum.

Kan jeg anvende flydende kalk som håndsprit?

Nej, flydende kalk er ikke lavet til hånddesinfektion eller godkendt som sådan.

Flydende kalk er baseret på alkohol ligesom håndsprit. Godkendte midler til hånddesinfektion skal indeholde 70-85% alkohol. Flydende kalk kan indeholde et sted mellem 40 og 80% alkohol. Der er altså stor sandsynlighed for, at din flydende kalk ikke indeholder nok alkohol til at virke som desinfektion.

Endelig er det de færreste klatrere, der anvender flydende kalk i de mængder og med den grundighed, det anbefales at bruge håndsprit.

Hvordan holder vi afstand til hinanden, når vi klatrer med reb?

Vi kommer normalt ikke tæt på hinanden, når vi klatrer med reb.

Du skal være særligt opmærksom på de første tre-fire bolte under føring. Planlæg, hvordan klatreren vil klippe slyngerne, og hvor sikringsmakkeren placerer sig.

Når I laver makkertjek, er det vigtigt, at I finder en god rutine, hvor I får tjekket alle de relevante punkter, men med afstand. Tal rutinen igennem med din makker, så I begge er klar over, hvordan det skal gøres.

Sikkerheden må ikke kompromitteres.

Må jeg bruge klubbens udstyr?

Nej, det anbefales ikke, at klubben udlåner udstyr til medlemmerne (reb, seler, klatresko, bremser, karabiner, kalkposer og lignende).

Ligeledes må du ikke låne dit reb, kalkpose eller andet personligt udstyr til andre klatrere.

Det er anbefalingen fra DIF, at denne type udstyr vaskes eller afsprittes mellem hver bruger. Denne anbefaling er møntet på udstyr, som er egnet til at blive af sprittet jævnligt – altså ikke sikkerhedsudstyr. Derfor anbefales det at undgå låneudstyr helt.

Alternativt kan man sørge for at udstyret ”hviler” i tre døgn mellem brug. Det kræver naturligvis afmærkning og logbog osv.

Kan jeg tage ud at klatre på klipper?

Ja, men kun inden for Danmarks grænser.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke nødvendige rejser til udlandet, og alle der vender hjem efter en udlandsrejse opfordres kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage. Denne anbefaling er foreløbigt forlænget til 29. maj 2020

Det må altså frarådes at rejse til f.eks. Sverige for at klatre. Det påpeges også, at rejseforsikringer typisk ikke dækker ved rejser til områder, som udenrigsministeriet fraråder.

Det er dog muligt at tage til danske klipper og klatre. Her anbefales det, at retningslinjer og påbud fra myndighederne overholdes, samt at man følger de generelle anbefalinger fra Dansk Klatreforbund om klatring udendørs.

Ved klatring på klipper er der ikke en klub, som har ansvaret for at overholde gældende forsamlingsforbud, det er derfor vigtigt, at du selv er opmærksom på dette. Der er en reel risiko for, at politiet midlertidigt lukker et klatreområde, hvis ikke reglerne overholdes.

Hvordan sikres det, at der ikke forsamles for mange mennesker i klatrehallen?

Alle klatrere og klubber opfordres til at udvise ansvarlighed i forhold til at undgå at overtræde forsamlingsforbuddet. Brud på denne regel kan medføre, at politiet lukker hallen.

Der vil dog være store lokale forskelle på, hvordan dette løses. Særligt i de store byer kræver det både en høj grad af disciplin og en grundig organisering, hvis vi skal kunne klatre uden at få påbud eller opholdsforbud fra politiet.

Klubber har mulighed for at indføre et bookingsystem, så der kan bookes tider på forhånd. Der er en funktion til dette i Klubmodul, som hedder ”booking”. Det er gratis for klubber under Dansk Klatreforbund at benytte Klubmodul.

Det anbefales desuden, at den enkelte klatrer ankommer kort inden booking og holder sig på behørig afstand af faciliteten, indtil den bookede tid begynder, og de foregående reblag har forladt væggen.

Efter klatring kan du vise hensyn ved at forlade væggen fem minutter før bookingen udløber.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser nogen, der bryder råd og anbefalinger?

Hvis du føler behov for at henvende dig, er det vigtigt, at du gør det i en venlig tone. Du kan f.eks. spørge, om de kender til retningslinjerne for sport udendørs i forbindelse med COVID-19, eller om de har læst Dansk Klatreforbunds anbefalinger om opstart af klatring.

Det absolut vigtigste er dog, at du og din makker selv er opmærksomme på afstand, god hygiejne og øvrige anbefalinger.

Må jeg bryde den sociale afstand, hvis nogen kommer til skade under klatring?

Ja, hvis der bliver behov for førstehjælp under klatring, skal du selvfølgeligt hjælpe efter bedste evne.

Kan jeg klatre indendørs?

Snart. Der er indført midlertidigt forbud mod at holde indendørs sports- og fritidsfaciliteter åbne. Det forventes, at forbuddet ophæves den 8. juni. Når forbuddet er ophævet, og klubberne er klar med en plan for, hvordan de vil styre den indendørs klatreaktivitet på en forsvarlig måde, kan der igen klatres indendørs.


Spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Skriv eller ring til:

Rune Windfeld, rune@klatreforbund.dk, 22 54 16 27

Henrik Stephansen, henrik@klatreforbund.dk, 20 95 91 44

Klatrehilsen fra Dansk Klatreforbunds sekretariat og bestyrelse

Baggrundsmateriale

Politiets tiltag mod Corona virus

Sundhedsstyrelsens plakat til træning udendørs

Sundhedsstyrelsens forebyggelse af smitte 10/05/2020

DIFs anbefalinger om idræt og COVID-19


Artikel om flydende kalk


1,202 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle