Søg
  • klatreforbund

Covid-19 anbefalinger for klatring

Opdateret: 6 dage siden

Der er heldigvis fuld gang i både udendørs - og indendørs klatring. Det er stadig vigtigt, at overholde råd og retningslinjer, så vi bedst muligt undgår smittespredning.

Her følger en revideret udgave af den tidligere artikel om genåbning af klatring - bl.a om coronapas, afstands- og hygiejnekrav - Revideret 14. 06. 2021.

Foto: Jes Jessen

Det er op til de enkelte specialforbund at lave specifikke anbefalinger til, hvordan deres idræt kan udøves inden for gældende regler og retningslinjer.

Dansk Klatreforbund har – ligesom alle de danske klatrere – et stort ønske om at genåbne for klatring, men det skal ske i et ansvarligt tempo og med hensyntagen til myndighedernes anbefalinger og påbud.


Denne artikel indeholder Dansk Klatreforbunds anbefalinger til klubberne i forbindelse med genåbningen. Vejledningen er baseret på sparring med Danmarks Idrætsforbund og på vejledningen fra kulturministeriet.

Vi har fået hjælp til at lave vores anbefalinger af Frederik Holm Rothemejer, som er ph.d.-studerende ved infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.Generelle anbefalinger

Klatring er ikke en kontaktsport

klatring er i udgangspunktet ikke en kontaktsport. Det betyder, at vi i klatring har en lav risiko for at smitte hinanden. Hvis vi tager fornuftige forholdsregler, kan vi yderligere minimere risikoen for at starte smittekæder, når vi udøver vores sport.

Det vigtigste er, at man kun klatrer, når man er rask, at man holder afstand, og at man sørger for god håndhygiejne. Anbefalingerne nedenfor er en vejledning til, hvordan vi kan overholde dette, når vi klatrer.

Det anbefales at:

● Blive hjemme, hvis man har symptomer som hoste, ondt i halsen eller har feber

● Hoste og nyse i albuen eller i et papirlommetørklæde

● Håndvask med vand og sæbe ved ankomst og afgang fra klubben, samt ved længere pauser

● Vaske hænder eller bruge håndsprit regelmæssigt

Holde to meters afstand til andre, når der klatres eller udøves anden fysisk aktivitet

Holde to meters afstand under pauser, makkertjek og færdsel i hallen

● Overholde maksimumantallet for forsamlinger

● Lade være med at bide i rebet under føring

Klatring og træning i den enkelte klub er først mulig, når klubbens bestyrelse eller facilitetens ejer har godkendt, at der kan åbnes for aktivitet. Hvis du klatrer på en væg, der driftes af en klub, skal du sætte dig ind i de gældende regler.

Hvis du klatrer på klipper, boulderskulpturer eller lignende, er det vigtigt, at du selv er opmærksom på at overholde anbefalingerne om afstand, håndhygiejne og overholder gældende forsamlingsforbud.

Er jeg klar til at tage ud og klatre?

  • Jeg er symptomfri og har været det i 48 timer.

  • Jeg har håndsprit med, så jeg kan afspritte hænderne regelmæssigt.

  • Jeg kender reglerne om afstand til andre klatrere.

  • Jeg har en fyldt vandflaske, så Jeg ikke behøver at tappe vand fra en fælles vandhane.

  • Når jeg kommer til klatrestedet, sikrer jeg mig, at der er god plads – hvis der er for mange, venter jeg i god afstand eller forlader stedet.

  • Hvis jeg skal klatre på en væg, som administreres af en klub, har jeg sat mig ind i reglerne for brug af væggen.

  • Hvis der er booking, har jeg booket en tid.

  • Jeg har et gyldigt coronapas hvis jeg er over 18 år.


Mundbind

Fra mandag den 14/06/2021 er det ikke længere et krav at bære mundbind, og det er gældende for både indendørs - og udendørs idrætsfaciliteter.

Til klubbens bestyrelse

Før der åbnes for indendørs klatring er der en række problemstillinger, som klubbens bestyrelse skal tage stilling til. Nedenfor har vi gennemgået problematikker og anbefaler måder at løse disse på. Det er selvfølgeligt op til lokale forhold i den enkelte bestyrelse at finde den løsning, som passer bedst til netop deres klub.

Opstartstidspunkt

Det er den enkelte bestyrelse der beslutter, om og hvornår de vil give tilladelse til klatring på klubbens klatrefaciliteter. Det er derfor også klubbens bestyrelse, der er ansvarlig for overholdelse af myndighedernes anbefalinger.

Mange af de faciliteter, som klubberne anvender, er placeret i skoler, institutioner eller kommunale bygninger. I disse tilfælde skal klubben have tilladelse fra ejeren, inden de kan genoptage aktiviteten.


Coronapas. Dette krav står til at bortfalde den 1/07/2021.

Som en del af genåbningen 6. maj. 2021 er der indført krav om coronapas for personer over 18 år, der vil deltage i indendørs idrætsaktiviteter. Det er klubben, som har ansvaret for at tjekke coronapas, der skal foretages stikprøvekontrol mindst en gang i døgnet.

Antal personer i klatrehallen I klatresporten skal vi, ligesom i alle andre idrætsgrene, agere inden for rammerne af de gældende corona-restriktioner. Når vi klatrer i en klatreklub, kan vi grundlæggende udøve sporten på to måder: Vi kan enten være deltagere på et hold, eller vi kan klatre mere selvorganiseret hvor klubben har åben klatrehall, med mange selvoganiserede hold (typisk små reblag) der ikke blander sig med hinanden. De to måder at udøve sporten på, skal reguleres på hver sin måde: Hold-organiseret idræt

• Holdstørrelser skal overholde forsamlingsforbuddet for aktiviteten og aldersgruppen hvilket løbende vil blive udvidet i takt med den igangværende genåbning. Forsamlingsloftet er lige nu 25 personer ( holdstørrelser er inklusiv trænere/instruktører).

Der kan godt være flere grupper i gang i en klatrehal, men grupperne skal være i adskilte zoner, som er tydeligt afmærket, og grupperne skal blive i egen zone under hele træningen.

Der skal være mindst 4 m2 pr. person.

Træneren må ikke styre flere grupper samtidig.Selvorganiseret idræt (Med åbningen 6. maj kan denne løsning igen anvendes)

Der skal være mindst 4 m2 pr. klatrer i hallen

Det er klubbens ansvar, at klatrerne ikke klumper sig sammen i større grupper end det gældende forsamlingsforbud tillader. f.eks. ved boulderen. Det kan kræve opsyn eller afmærkning på gulvet el.lign.

Det er vigtigt at opgøre kvadratmeter med et realistisk bud på antal klatrere, som gulvarealet giver mulighed for (hvis der f.eks. er stort gulvareal, men ikke ret stor klatrevæg) – det skal være tydeligt, at brugerne er fordelt nogenlunde ligeligt på arealet, og har mulighed for at opretholde afstand til hinanden


Fælles for organiseret idræt og selvorganiseret idræt

Der skal tages højde for adgangsveje og udgange og toiletter osv., så der ikke opstår sammenstimling.

Der skal ikke være mulighed for sociale aktiviteter før eller efter træning.

Hvis der foregår uorganiseret klatring samtidig med holdtræning skal disse være tydeligt adskilt.

Forsamlingstætheden må ikke overstige 1 person per. 4 m2.

Flowet i klatrehallen

For at understøtte regeringens principper for adfærd under COVID-19-pandemien, er det vigtigt at klubben har overvejet, hvordan de vil styre flowet i og omkring klatrehallen.

Det anbefales derfor så vidt muligt at:

● Lave afstandsmarkering på gulvene, særligt ved flaskehalse (indgange, toiletter, håndvaske og lignende)

● Opsætte håndvask ved ind- og udgange eller etablere obligatorisk indgangsvej, der fører forbi en håndvask.

● Etablere udendørs opvarmningsområder

● Afmærke venteområder, så klatrere, der venter på deres tur, ikke blandes med de aktive klatrere

● Opfordre medlemmer til at møde op kort tid inden deres bookning og forlade faciliteten, når de er færdige med at træne

● Lave ensretning ved ind- og udgange, samt eventuelle hoved-færdselsårer

Især i større klubber er det vigtigt at have en god plan for at styre flowet i og omkring klatrehallen.

Rengøring

Der skal være en plan for rengøring af klubben, der omfatter almindelig rengøring samt rengøring af dørhåndtag, gelændere, vandhaner og lignende. Rengøring med vand og almindeligt rengøringsmiddel er tilstrækkeligt, men der kan efterfølgende desinficeres.

Som udgangspunkt skal rengøringen foretages dagligt, dog oftere ved mange besøgende. Se eventuelt sundhedsstyrelsens anbefaling fra 10 maj her.

Hvis der er tale om boulderfaciliteter med fælles faldmadras, anbefales det at madrassen rengøres med vand og rengøringsmiddel regelmæssigt.

Udluftning

Det anbefales, at der er god og jævnlig udluftning. I praksis vil det sige, at der skal luftes grundigt ud minimum 10 minutter hver time. Eller konstant, hvis det er muligt.

Håndhygiejne

Det anbefales, at klubben sikrer mulighed for håndvask og håndsprit, samt at alle klatrere skal medbringe håndsprit til personligt brug under klatringen.

Desuden anbefales det, at der opsættes håndvask og skiltes om håndhygiejne ved alle indgange og udgange.

Det anbefales, at der stilles engangsservietter til rådighed ved alle håndvaske, og at almindelige håndklæder fjernes.

Kurser

Når der afholdes sikringskurser eller lignende, skal instruktøren finde måder at holde afstand til kursisterne – f.eks. ved at fremvise teknikkerne på afstand, lade kursisterne lave makkertjek på hinanden osv.

Dette må naturligvis aldrig gå ud over sikkerheden.

Øvrige faciliteter.

Det er muligt at åbne omklædningsrum nu. Det kræver dog, at afstandskravene kan overholdes og at der bliver gjort rent jævnligt.

Det kan også lade sig gøre at holde toiletter åbne. Dette kræver dog hyppig rengøring som beskrevet i afsnittet om rengøring, samt rigelig sæbe og håndsprit og engangsservietter til brugerne. Det frarådes, at der er almindelige håndklæder til rådighed.

Fitnessudstyr som håndvægte og pull-up bars kan anvendes, hvis de sprittes af mellem hver bruger. Fælles yogamåtter bør ikke anvendes - medlemmerne kan medbringe deres egne.


Låneudstyr

Det er muligt at benytte låneudstyr som f.eks. reb, seler og klatresko.

Der er en lille risiko for kontaktsmitte ved brug af låneudstyr, derfor skal man spritte hænderne af eller vaske hænder efter brug.

Bemærk, at sikkerhedsudstyr ikke er egnet til at blive afsprittet eller vasket.


Vask af klatregreb

Ved udskiftning af ruter og problemer anvender mange klubber højtryksrensere til at rense greb, volumener og makroer. Ved brug af højtryksrenser slynges der mange vandpartikler ud i luften. Disse vandpartikler kan i princippet bære virus. Det anbefales derfor, at denne praksis i videst muligt omfang undgås, og der i stedet bruges andre metoder til vask af klatregreb, f.eks. vaskemaskiner.

Hvis højtryksrens ikke kan undgås, anbefales det at lade klatregrebene henligge i minimum 3 døgn, så virus ikke længere er smittefarlig. Alternativt kan rensningen foregå udendørs med brug af ansigtsmaske og visir eller beskyttelsesbriller.

Er vi klar til at åbne for klatring i vores klatrehal?

• Vi har lavet klare regler for brug af hallen og har meddelt dem til medlemmerne samt sat opslag op i hallen.

• Vi har en plan for, hvordan antallet af klatrere i hallen kan begrænses, så det passer til vores hal og det gældende forsamlingsforbud ikke overskrides.

• Vi har en plan for, hvordan vi kan styre flowet i hallen, så det er tydeligt, at der ikke er samlet flere end forsamlingsforbuddet tillader.

• Vi har etableret tydeligt afmærket venteområde til klatrere, og eventuelt udendørs opvarmningsområder.

• Vi har lavet afstandsmarkeringer der sikrer, at klatrerne ikke står for tæt ved hinanden under klatringen.

• Vi har lavet afstandsmarkeringer der sikrer, at vores medlemmer holder afstand ved eventuelle flaskehalse, f.eks. ved toiletter, indgange og lignende.

• Vi har udpeget personer, som er ansvarlige for, at reglerne overholdes i hallens åbningstid.

• Vi har indkøbt rengøringsmidler og har lavet en plan for ekstra rengøring af fællesarealer, dørhåndtag, og lignende.

• Vi har udpeget et bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for at følge op på, om genåbningen forløber som planlagt.

• Vi har om muligt udvidet åbningstiden og anbefaler medlemmerne at komme uden for spidsbelastning.

• Vi har opsat følgende plakater:

o Beskyt dig selv og andre

o STOP Har du symptomer på sygdom?

Q&A


Kan jeg klatre indendørs?

Ja. Hvis din klub overholder restriktionerne, kan du klatre indendørs.

Kan jeg blive smittet via klatregreb?

Ja, lige som andre fælles kontaktflader, som knapper og dørhåndtag, er der en lille risiko for at blive smittet via klatregreb. Derfor anbefaler vi, at du spritter hænderne af regelmæsigt. Derved vil alle klatrere beskytte sig selv mod evt. kontaminerede, samt have meget hyppig brug af håndsprit. Dette vil lede til et overordentligt højt hygiejneniveau, hvilket reducerer risikoen for indirekte kontaktsmitte til et minimum.

Kan jeg anvende flydende kalk som håndsprit?

Nej, flydende kalk er ikke lavet til hånddesinfektion eller godkendt som sådan.

Flydende kalk er baseret på alkohol ligesom håndsprit. Godkendte midler til hånddesinfektion skal indeholde 70-85% alkohol. Flydende kalk kan indeholde et sted mellem 40 og 80% alkohol. Der er altså en sandsynlighed for, at din flydende kalk ikke indeholder nok alkohol til at virke som desinfektion.

Endelig er det de færreste klatrere, der anvender flydende kalk i de mængder og med den grundighed, det anbefales at bruge håndsprit.

Hvordan holder vi afstand til hinanden, når vi klatrer med reb?

Vi kommer normalt ikke tæt på hinanden, når vi klatrer med reb.

Du skal være særligt opmærksom på de første tre-fire bolte under føring. Planlæg, hvordan klatreren vil klippe slyngerne, og hvor sikringsmakkeren placerer sig.

Når I laver makkertjek, er det vigtigt, at I finder en god rutine, hvor I får tjekket alle de relevante punkter, men med afstand. Tal rutinen igennem med din makker, så I begge er klar over, hvordan det skal gøres.

Sikkerheden må ikke kompromitteres.

Må jeg bruge klubbens udstyr?

Der er åbnet op for at bruge klubbens låneudstyr.

Sikkerhedsudstyr er ikke egnet til at blive afsprittet. I stedet skal du være særligt opmærksom på at vaske eller spritte dine hænder efter brug af fælles udstyr.


Må jeg bruge klubbens fitness-område?

Ja, klubben kan godt åbne fitness-området. Det kræver dog, at udstyret sprittes af efter hver bruger.

Fælles yogamåtter og træningsmåtter skal fjernes. Du kan tage din egen måtte med, hvis du har brug for den.

Kan jeg tage ud at klatre på klipper?

Ja, men husk at overholde anbefalinger om afstand, god håndhygiejne, og tag ikke afsted hvis du føler dig syg eller formoder at være smittet.

Hvis du rejser udenlands skal du holde dig opdateret om udenrigsministeriets rejsevejledning, samt de lokale myndigheders regler og anbefalinger.


Ved klatring på klipper er der ikke en klub, som har ansvaret for at overholde gældende forsamlingsforbud, det er derfor vigtigt, at du selv er opmærksom på dette. Der er en reel risiko for, at politiet midlertidigt lukker et klatreområde, hvis ikke reglerne overholdes.

Hvordan sikres det, at der ikke forsamles for mange mennesker i klatrehallen?

Alle klatrere og klubber opfordres til at udvise ansvarlighed i forhold til at undgå at overtræde forsamlingsforbuddet. Brud på denne regel kan medføre, at politiet lukker hallen.

Der vil dog være store lokale forskelle på, hvordan dette løses. Særligt i de store byer kræver det både en høj grad af disciplin og en grundig organisering, hvis vi skal kunne klatre uden at få påbud eller opholdsforbud fra politiet.

Klubber har mulighed for at indføre et bookingsystem, så der kan bookes tider på forhånd. Der er en funktion til dette i Klubmodul, som hedder ”booking”. Det er gratis for klubber under Dansk Klatreforbund at benytte Klubmodul.

Det anbefales desuden, at den enkelte klatrer ankommer kort inden booking og holder sig på behørig afstand af faciliteten, indtil den bookede tid begynder, og de foregående reblag har forladt væggen.

Efter klatring kan du vise hensyn ved at forlade væggen fem minutter før bookingen udløber.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser nogen, der bryder råd og anbefalinger?

Hvis du føler behov for at henvende dig, er det vigtigt, at du gør det i en venlig tone. Du kan f.eks. spørge, om de kender til retningslinjerne for sport udendørs i forbindelse med COVID-19, eller om de har læst Dansk Klatreforbunds anbefalinger om opstart af klatring.

Det absolut vigtigste er dog, at du og din makker selv er opmærksomme på afstand, god hygiejne og øvrige anbefalinger.

Må jeg bryde den sociale afstand, hvis nogen kommer til skade under klatring?

Ja, hvis der bliver behov for førstehjælp under klatring, skal du selvfølgeligt hjælpe efter bedste evne.

Spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

Skriv eller ring til:

Rune Windfeld, rune@klatreforbund.dk, 22 54 16 27

Henrik Stephansen, henrik@klatreforbund.dk, 20 95 91 44

Klatrehilsen fra Dansk Klatreforbunds sekretariat og bestyrelse

Baggrundsmateriale

Politiets tiltag mod Corona virus

Sundhedsstyrelsens plakat til træning udendørs

Sundhedsstyrelsens forebyggelse af smitte 10/05/2020

Artikel om flydende kalk


kulturministeriets retningslinjer for idræt

3,341 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle