top of page
Anchor 1
KLATREFORBUNDETS STRATEGIPLAN 

Dansk Klatreforbund er et af i alt 62 Idrætsforbund, som er organiseret under DIF - Danmarks Idræts Forbund. DIF modtager en stor andel af statens indtægter fra spil – kendt som udlodningsmidler. DIF fordeler midlerne på de 62 forbund og på udvalgte indsatsområder

DIF`s tildelte midler er indtil de seneste år blevet uddelt til forbundene gennem en fordelingsnøgle med fokus på aktivitet og størrelse, men i 2016 blev det på DIF`s repræsentantskabsmøde besluttet at ændre vilkårene for fordeling. Den nye fordelingsmodel betyder, at hvert forbund fremadrettet skal forhandle en 4 årig strategiaftale med DIF`s administration og bestyrelse, og den nye model står sin første prøve i perioden 2018 – 2021.

Klatreforbundet har haft nedsat en arbejdsgruppe til på opgaven om at få udformet en strategiaftale. Gruppen bestod af Dansk Klatreforbunds bestyrelse og sekretariatsansatte samt udvalgte formænd fra nogle af klubberne. Gruppen har gennem en møderække med en DIF-konsulent fundet frem til 4 overordnede strategispor, som vi har søgt udlodningsmidler på.

De 4 strategispor nedenfor beskriver de udvalgte områder, som Dansk Klatreforbund vil have særligt fokus på at udvikle sideløbende med forbundets almindelige drift.

4 strategispor

 

Spor 1:  Vi vil etablere flere boulder- og klatrecentre
Det er et stort uforløst potentiale for at få mange flere i gang med klatresporten i Danmark, og den største forhindring er manglen på moderne klatrefaciliteter. Derfor vil vi at etablere arbejdsgrupper, som skal arbejde med udvidelsesprojekter og nyetablering af klatrefaciliteter i hele landet. Der er masser af tomme  pletter på landkortet, og i de største byer er der stadig stor efterspørgsel, hvorfor vi både vil arbejde med eksisterende klubber samt med lokale grupper, som skal blive til nye klubber.
 

Spor 2: Vi vil udvikle og styrke vores klubber
Klubudvikling har længe været en af forbundets kerneopgaver, og dette arbejde forsætter vi. Vi har i samarbejde med klubberne et efterhånden gennemarbejdet bud på god ledelse og drift af aktiviteterne i en idealklub. Det er modeller som kan skaleres op og ned i forhold til beliggenhed og medlemspotentiale samt i spændet mellem frivillige og mere professionelle drifts-løsninger.


Klubudvikling tager tid, og vi vil forsat tage på besøg i klubberne og hjælpe med at finde gode lokale løsninger på klubbernes store og små udfordringer, som vokser i takt med klatresportens øgede ambitioner.

 

Spor 3: Vi vil udvikle og afholde flere aktiviteter for voksne motionister
Hovedparten af medlemmerne i Dansk Klatreforbund kan kategoriseres som voksne motionister. Vi vil i samarbejde med klubber og klatrere udvikle nye aktiviteter, som er målrettet denne gruppe. Udfordringen er bred, og rummer forhold lige fra udformning af den ugentlige træningsaktivitet i klubberne til større regionale og nationale events på klatrevæg såvel som på tur.
 

Spor 4: Vi vil udvikle talentudviklingsmiljøer for unge under 18 år.
Det bobler efterhånden med børneklatring i mange klubber, så vi skal som sport i gang med at skabe en træningskultur, der er sjov og udviklende for børn og unge sådan, at de bliver hooked!
Begrebet ”talentudvikling” betyder i denne sammenhæng - organisering og indhold, som får det bedste frem i alle børn – uanset niveau.

Klatring har hidtil været en mesterlære kultur for voksne, og som sport har vi meget at lære af de mere etablerede idrætter. Der kommer efterhånden mange inspirerende forskningsrapporter, som peger på nye måder at indrette idræt for børn og unge.  Med udgangspunkt i den nye viden, skal vi derfor i gang med at designe gode modeller for træningskultur og prøve dem af i klatreklubberne.

STRATEGI FOR 2022 - 2025
DIF og Klatreforbund har nu igangsat en proces som skal lede frem til den næste strategiaftale.
Aftalen skal understøtte DIF`s Politiske Program, og vi skal finde den form, som vil understøtte klubberne og det samlede klatremiljø bedst muligt. Klubberne vil blive inviteret med i processen.

De 4 overordnede spor kører videre i den næste strategi periode og vi går nu i gang med at arbejde med de specifikke målsætninger. Klubberne kan deltage i arbejdet på 4 virtuelle møder - Tilmelding på Klubmodul
- se mødetider på banner nedenfor. 

Link til oplæg

Politisk Program.jpg
Strategimode banner.jpg
bottom of page